Onbetwiste geldschulden eenvoudig en goedkoop innen

Sinds juli 2016 bestaat er een nieuwe administratieve procedure waarop ondernemers een beroep kunnen doen om onbetwiste geldschulden in te vorderen (artikelen 1394/20 t.e.m. 1394/27 Ger.W.). Die procedure is sneller, eenvoudiger en goedkoper dan de klassieke procedure voor de rechtbank.

Deze procedure is wel enkel beschikbaar voor ondernemingen en natuurlijke personen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor contractuele geldschulden gemaakt in het kader van hun activiteit. Schulden van particulieren, overheden en quasi alle niet-contractuele schulden komen niet in aanmerking.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe administratieve procedure zijn de volgende:

 • het is een administratieve procedure, zonder tussenkomst van een rechtbank
 • ze geldt enkel voor onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen en ondernemers ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • er is een verplichte tussenkomst van een advocaat bij aanvang van de administratieve procedure
 • het verkrijgen van een uitvoerbare titel gaat snel: na 1 maand en 8 dagen
 • er zijn geen rolrechten noch registratierechten verschuldigd
 • de schuldeiser heeft geen recht op een rechtsplegingsvergoeding
 • de te vorderen som is beperkt tot

– de hoofdsom

– maximaal 10% van hoofdsom aan intresten en schadebeding samen

– eventuele wettelijke verhogingen, en

– invorderingskosten

 • deze procedure is niet van toepassing bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of andere vormen van wettelijke samenloop van één van de partijen

 

Werkwijze:

 • de onderneming/ondernemer maakt haar vordering over aan haar advocaat, die een toepasbaarheidscontrole doet. De advocaat is hierbij de ‘eerste rechter’ en dient er onder meer over te waken dat de geldschuld zeker, vaststaand en opeisbaar (vervallen en nog niet verjaard) is
 • de advocaat maakt na controle de opdracht over aan de gerechtsdeurwaarder, die overgaat tot betekening aan de schuldenaar van een aanmaning met stavingsstukken en een antwoordformulier
 • de schuldenaar heeft een maand de tijd om ofwel de schuld te betalen, ofwel een afbetalingsplan te vragen, ofwel de vordering gemotiveerd te betwisten via het voornoemde antwoordformulier
 • als de schuld gemotiveerd wordt betwist, dan eindigt de administratieve procedure en kan alsnog via de klassieke gerechtelijke weg (via dagvaarding voor de rechtbank) tot invordering worden overgegaan
 • blijft de betaling uit en wordt de vordering niet gemotiveerd betwist door de schuldeiser, of wordt het afbetalingsplan niet stipt nageleefd, dan kan ten vroegste na 1 maand en 8 dagen door de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting worden opgesteld
 • dit proces-verbaal van niet-betwisting wordt uitvoerbaar verklaard door tussenkomst van een magistraat en is de uitvoerbare titel op basis waarvan kan worden uitgevoerd (beslagmaatregelen).