Praktijkdomeinen

Omgevingsrecht (stedenbouw-, ruimtelijke ordenings- en milieurecht) en administratief recht

 • stedenbouwkundige en milieurechtelijke adviesverlening
 • tussenkomst bij stedenbouw- en milieuadministraties (onder meer het College van Burgemeester en Schepenen en de Deputatie)
 • procedures inzake vergunningen zowel bij administratieve rechtscolleges als bij burgerlijke rechtbanken en hoven
 • procedures bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege
 • bijstand en verdediging inzake milieu- en stedenbouwmisdrijven

Vastgoedrecht, zakenrecht, huurrecht, pachtrecht en bouwrecht

 • koop en verkoop van onroerende goederen
 • huurgeschillen
 • erfdienstbaarheden
 • pachtwetgeving
 • aannemings- en architectencontracten
 • bouwgeschillen (adviesverlening, gerechtelijke procedures, minnelijke en gerechtelijke expertises)
 • mede-eigendom en appartementsrecht

Aansprakelijkheidsrecht en overeenkomstenrecht

 • onrechtmatige daad
 • contracten en verbintenissen

Consumentenrecht

 • bankrecht, consumentenrecht, factuurinvordering, tenuitvoerlegging en insolventie
 • contracten en geschillen van financiële agenten (handelsagentuur)
 • geschillen inzake betalingsmoeilijkheden in handelstransacties
 • het bekomen van vergoedingen wegens vertraging van of annulatie van vluchten van luchtvaartmaatschappijen

Straf- en verkeersrecht

 • verdediging van slachtoffers van een misdrijf met het oog op het bekomen van een schadevergoeding voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank
 • de strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank
 • aansprakelijkheid in verkeerszaken

Voor de niet-kantooreigen gespecialiseerde materies onderhoudt het kantoor een nauwe samenwerking met kantoren gespecialiseerd in die materies.