Algemeen

Een goede samenwerking is steeds gebaseerd op wederzijds vertrouwen en goede afspraken inzake erelonen en kosten. Daarom vinden wij het belangrijk dat u op voorhand volledig ingelicht wordt over de gehanteerde tarieven. Ook is het belangrijk dat vooraf wordt onderzocht of u niet kan genieten van de tussenkomst van een rechtsbijstandspolis.

Ondanks de beoogde transparantie, is het niet steeds mogelijk om exact in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht u zal kosten. Het verloop van een procedure wordt nu eenmaal beïnvloed door tal van onvoorzienbare factoren: soms kan een geschil minnelijk worden beëindigd na één gesprek, soms is het voeren van een procedure noodzakelijk (al dan niet met het aantekenen van hoger beroep).

Net omdat het zo belangrijk is dat u steeds zicht heeft op de kostprijs, houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van een (tussentijdse) staat van kosten en erelonen, waarbij u een overzicht krijgt van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties. Op die wijze komt u niet voor verrassingen te staan.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen, worden aan u tussentijdse voorschotten of provisies gevraagd. De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1% aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2 500,00 EUR. Protest kan slechts tijdig geschieden binnen de 14 dagen na ontvangst van de kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s en is slechts geldig voor zover schriftelijk gedaan. Behoudens tegenbericht van de cliënt binnen de 14 dagen na aanvang van het dossier, wordt elektronische facturatie geacht door de cliënt te zijn aanvaard.

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten van ADVOPLUS per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (GENT) en is Belgisch recht van toepassing.